หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ๑ หลักสูตร ๑ ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓

              ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ๑ หลักสูตร ๑ ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ กิจกรรมวัฒนธรรมอาหาร ๔ ภาค เพื่อทำนุบำรุงและสืบสานวัฒนธรรมด้านอาหาร ในวันพุธ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้จัดทำกิจกรรมดังนี้ :-

๑. ขนมฝักบัว/ขนมโบราณ ภาคใต้เรียกขนมจู้จุนหรือจูโจ

๒. ส้มตำ

แกลเลอรี่