หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการสัมมนา “keep bully out การกลั่นแกล้งไม่ใช่เรื่องตลก”

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เปิดสอนรายวิชาสัมมนาทางสังคมศึกษา รหัสวิชา ๒๑๓๐๔๐๙ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๔ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ได้มีการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “keep bully out การกลั่นแกล้งไม่ใช่เรื่องตลก” ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น ๒ อาคาร  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจรู้เท่าทันการถูก กลั่นแกล้ง และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การกลั่นแกล้งในสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและนักเรียนโรงเรียนสตรียะลา

แกลเลอรี่