หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สัมมนาเรื่อง “จบแล้วทำอะไรดี ?”

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๒ ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาทางสังคม ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จบแล้วทำอะไรดี ?” ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมติงเซียง ชั้น ๒ และห้อง ๒๔-๕๑๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้นักเรียน และนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจ และเตรียมพร้อมในการตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

แกลเลอรี่