หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรม Green YRU

ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรม Green YRU 

แกลเลอรี่