หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสและชื่อหลักสูตร

          รหัสหลักสูตร     : 25461571100681

          ภาษาไทย          : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา

          ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Education Program  in Social Studies

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย       ชื่อเต็ม  : ครุศาสตรบัณฑิต  (สังคมศึกษา)

                                 ชื่อย่อ   : ค.บ. (สังคมศึกษา)

          ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Social Studies)

                                 ชื่อย่อ   : B. Ed. (Social Studies)