หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  เริ่มใช้หลักสูตรตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

142

หน่วยกิต

 โครงสร้างหลักสูตร

        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า

    1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                ไม่น้อยกว่า

    1.2) กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                           ไม่น้อยกว่า

    1.3) กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                          ไม่น้อยกว่า

    1.5) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                  ไม่น้อยกว่า

  30

12

6

9

3

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า

106

หน่วยกิต

    2.1) กลุ่มวิชาชีพครู จำนวนไม่น้อยกว่า

  43

หน่วยกิต

          2.1.1) วิชาชีพครู

 31

หน่วยกิต

          2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

12

หน่วยกิต

     2.2) กลุ่มวิชาเอก จำนวนไม่น้อยกว่า

          2.2.1) วิชาเอก

              1) วิชาเอกบังคับ

              2) วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ

63

63

42

21

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า

 6

หน่วยกิต