นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาได้รับทุนจากมูลลินิธิตั้งเซ็งกิม บริษัทนามมี จำกัด กรุงเทพฯ

8 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลเกียรติยศ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 นางสาวนูรีดา ไซซิง รหัส 405603010 หลักสูตรครุศาสตรบันฑิต สาขาวิขาสังคมศึกษา คณะมนุษศษสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากมูลลินิธิตั้งเซ็งกิม บริษัทนามมี จำกัด กรุงเทพฯ จากการเขียนเรียนความหัวขัอ “แรงบันดาลใจ จากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9”

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด