หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาได้รับทุนจากมูลลินิธิตั้งเซ็งกิม บริษัทนามมี จำกัด กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 นางสาวนูรีดา ไซซิง รหัส 405603010 หลักสูตรครุศาสตรบันฑิต สาขาวิขาสังคมศึกษา คณะมนุษศษสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากมูลลินิธิตั้งเซ็งกิม บริษัทนามมี จำกัด กรุงเทพฯ จากการเขียนเรียนความหัวขัอ “แรงบันดาลใจ จากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9”

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด