หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ณ.โรงแรมปาร์ควิว จ.ยะลา

สาขาวิชาสังคมศึกษาได้เข้าร่วมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ณ โรงแรมปาร์ควิว จ.ยะลา 

https://www.youtube.com/watch?v=BZRlDaYv9G4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3z_xposQwOGgAYDH_kaBDkwQQoEoyT65dSk7t1xv0F8FbJkJCVztvJBTk

แกลเลอรี่