หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนึกรักษ์นครยะลา ปี 2560

แกลเลอรี่