หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทำโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน  ตามมติที่ประชุม ได้ขอความอนุเคราะห์ กองพัฒนานักศึกษา จัดนักศึกษาตัวแทนห้องแต่ละสาขาวิชา ร่วมปลูกต้นไม้ ๑ ต้นต่อนักศึกษา ๕ คน  พร้อมติดป้ายชื่อต้นไม้และผู้รับผิดชอบตลอดจนบำรุงรักษาต้นไม้ จนกว่านักศึกษาสำเร็จการศึกษา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในการนี้ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ ๒ (รหัส ๖๒) จำนวน ๕ คน โดยมี ๑. นายอัสมาดี มะเละ รหัส ๔๐๖๒๐๓๐๒๘ ๒. นายโนรอัยมีน สะรีเดะ รหัส ๔๐๖๒๐๓๐๒๒    ๓. นายนัสรอน ลาเตะ ๔๐๖๒๐๓๐๑๐ ๔. นายลุกมาน ตาปู รหัส ๔๐๖๒๐๓๐๐๒ และ ๕. นายฮานาฟี ดอเล๊าะ รหัส ๔๐๖๒๐๓๐๓๐ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน  กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. yessmiley

 

แกลเลอรี่