นำเสนอบทความวิจัยในชั้นเรียน ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

20 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลเกียรติยศ