หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรสังคมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเส้นสายบนลายผ้า:การฝึกอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น