หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมบรรยายพิเศษในรายวิชากฎหมายเบื้องต้น เรื่อง กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

วันที่ 7 มีนาคม 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้เชิญพันตำรวจเอกสาธิต สุรัตนสัญญา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชา 2130208 กฎหมายเบื้องต้น เรื่อง"กระบวนการยุติธรรมทางอาญา" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ ห้องศาลจำลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่