หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 41 คน

จังหวัดยะลา จำนวน 25 คน

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 5 คน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 คน

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 คน

กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน

จังหวัดชุมพร จำนวน 1 คน   

แกลเลอรี่