หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมอบเทคนิคการสอนครูสังคมศึกษามืออาชีพ

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมอบรมเทคนิคการสอนครูสังคมศึกกษามืออาชีพ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๒๔ - ๕๑๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ - ปีที่ ๕ มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง เทคนิคการสอนวิชาสังคมศึกษา และสามารถนำเทคนิคการการสอนวิชาสังคมศึกษาไปใช้ในการออกฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แกลเลอรี่