หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์

ด้วยสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440 เพื่อทำนุบำรุงและสืบสานวัฒนธรรมที่ดีต่อไป ในวันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่