หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิชากฏหมายเบื้องต้นสำหรับครูสำหรับครูสังคมศึกษา

การแสดงรายวิชากฏหมายเบื้องต้นสำหรับครูสำหรับครูสังคมศึกษาในคาบสุดท้าย การแสดงในชื่อเรื่องกฏหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ของนักศึกษาชั้นปี 2 ปีการศึกษา 2561 

แกลเลอรี่