หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิชากฎหมายเบื้องต้นสำหรับครูสังคมศึกษา

ก่อนสอบวิชากฎหมายเบื้องต้นสำหรับครูสังคมศึกษา นักศึกษาชั้นปี 2/2561 ได้เข้าเยี่ยมชมศาลจำลองและรับฟังบรรยายพิเศษจากอาจารย์พล บุษษะ และอาจารย์สิริพัฒน์ รันดาเว มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบศาลไทยและกระบวนการยุติธรรม

แกลเลอรี่