วิชาพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

13 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เปิดสอนรายวิชาพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โดยมีอาจารย์ราศรี สวอินทร์ เป็นผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว ได้จัดให้นักศึกษาออกไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชุมชน และบำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนตาดีกาดารุลอามานโสร่งทำนบ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี