หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมศึกษาวิถีชุมชน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียน 1/2561 จัดกิจกรรมศึกษาวิถีชุมชน "เรียนรู้วิธีการดำนาและปฏิสัมพันธ์กับชุมชน" ณ บ้านจะเฆ่ หมู่ 2 ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

แกลเลอรี่