หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-  ครูสอนวิชาสังคมศึกษา

-  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

-  นักวิชาการทางด้านการศึกษา

-  ศึกษานิเทศ

- ผู้ประกอบการด้านการศึกษา