หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อลดความเลื่อมล้ำจากผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายครูนักสร้างแรงบันดาลใจในสถาบันผลิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นักศึกษา จำนวน ๑๖ คน และคณาจารย์ จำนวน ๔ คน เพื่อศึกษาสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในโรงเรียน คือ นางกาจญนา จองเดิม ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ครูขวัญศิษย์) ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

แกลเลอรี่