หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

แกลเลอรี่