หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อสาขาวิชา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสและชื่อหลักสูตร

  1. :   25461571100681
  2. :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
  3. :   Bachelor of Education Program in  Social Studies

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

            ภาษาไทย  :   ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)

                 ชื่อย่อ   :   ค.บ. (สังคมศึกษา)

        ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education (Social Studies)

                  ชื่อย่อ   :  B.Ed. (social Studies)