หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนหน่วยกิต/รูปแบบหลักสูตร

  1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

       ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต

  1. รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี 

       3. ประเภทของหลักสูตร     

             หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี

       4. ภาษาที่ใช้

            จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยเป็นหลัก

       5. การรับเข้าศึกษา
            รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้