อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) สาขาวิชาสังคมศึกษา ค.บ.

yes อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

- นักวิชาการการศึกษา

- ครู

- ตำรวจ

- ประกอบอาชีพอิสระ