หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นำเสนองานวิจัยภาคบรรยาย ระดับชาติ

เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยภาคบรรยาย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หัวข้อ “Social Innovation: นวัตกรรมเพื่อสังคม ”ในวันศุกร์  ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอาจารย์หลักสูตรสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำเสนองานวิจัย ๓ ท่าน คือ

          ๑. อาจารย์ศุภรัตน์ มฤคี

          เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชาการเมืองโลกโดยใช้การจักกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน

          ๒. อาจารย์ราศรี สวอินทร์

          เรื่อง ปัจจัยที่มีต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

          ๓. อาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน์

          เรื่อง ปัจจัยที่มีต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่