เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลเมืองสำหรับครูสังคมศึกษายุคใหม่

7 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อาจารย์วิไลวรรณ  วิไลรัตน์ และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๔ คน คือ นายริชดวาน บินมันโซร นางสาวนัสริน รองฮิง นางสาวรอกีเยาะ ดามะ และนางสาว
มูยาฮีดะห์ จิงจาเละ เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลเมืองสำหรับครูสังคมศึกษายุคใหม่: การพัฒนาจิตอาสาสมัครและพลังพลเมือง ระหว่างวันที่ ๓ – ๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา