โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมสร้างประสบการณ์ตรงและการเรียนรู้เชิงประจักษ์ หลักสูตรสังคมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

3 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมสร้างประสบการณ์ตรงและการเรียนรู้เชิงประจักษ์ หลักสูตรสังคมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร