กิจกรรมสานสายใยรวมใจครูสังคมศึกษา (ปฐมนิเทศนักศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

6 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมสานสายใยรวมใจครูสังคมศึกษา (ปฐมนิเทศนักศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนังกา ชั้น ๓  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา