วิชาประวัติศาสตร์ไทย (๒๑๐๓๑๐๓)

26 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เปิดสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย (๒๑๐๓๑๐๓) เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ กิจกรรมตามพรลิงค์สู่นครศรีธรรมราช ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช พิพิภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช พระตำหนักประทับแรมปากพนัง พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๓๔ คน และคณาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน ๒ คน