ประชุมเครือข่่ายสาขาวิชาสังคมศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา

2 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา ประกอบด้วย ผศ.มลิวรรณ รักษ์วงศ์ อาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน์ และอาจารย์สรียา หมัดอาด้ำ ได้เข้าร่วมงานที่ประชุมเครือข่่ายสาขาวิชาสังคมศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีตัวแทนคณาจารย์จากสาขาสังคมศึกษาเข้าร่วมประชุมทั่วประเทศมากกว่า 20 สถาบัน ได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดประชุมวิชาการสาขาวิชาสังคมศึกษาระดับชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพ