หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นำเสนองานวิจัย เรื่อง ศึกษาภูมิประวัติศาสตร์ของชุมชนภูเขาทองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงทางวัฒนธรรม

คณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้นำเสนองานวิจัย เรื่อง ศึกษาภูมิประวัติศาสตร์ของชุมชนภูเขาทองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงทางวัฒนธรรม เพื่อขอทุนจากงบประมาณบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย อาคารศูนย์บรรณาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่