หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาที่ชนะชิงทุนการประกวดกลุ่มลูกเหรียง

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ชนะชิงทุนการประกวดโครงการค่ายปฐมนิเทศโครงการย่อยและทำสัญญาโครงการย่อย ที่ผ่านการตัดสินให้ได้ดำเนินโครงการจริงจำนวน 20 โครงการ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ กลุ่มลูกเหรียง เปิดบ้านปลุกพลังเมืองยะลา ภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ ปลุกพลังเมืองยะลาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ออกแบบโดยเด็กและเยาวชนในพื้นที่จำนวน 20 โครงการ ค่ายปฐมนิเทศโครงการย่อย เป็นกิจกรรมการอบรมระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ซึ่งจัดให้กับแกนนำโครงการเยาวชนและที่ปรึกษาที่ผ่านการตัดสินให้ได้ดำเนินโครงการจริงจำนวน 20 โครงการ และพี่เลี้ยงโครงการที่ดูแล หนุนเสริมและพร้อมให้คำแนะนำกับน้องๆโดยตลอดกระบวนการในการดำเนินโครงการ ซึ่งน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะได้เรียนรู้เนื้อหาหลักดังนี้ 

- การบริหารจัดงานโครงการและงบประมาณ

- เครื่องมือในการถอดบทเรียนและประเมินผลโครงการด้วยตนเอง

- หลักสูตรการเป็นพี่เลี้ยงโครงการเยาวชน

- วิธีการสื่อสารสาธารณะ ผ่านเครื่องมือที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้

 

แกลเลอรี่