หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สานสัมพันธ์น้องสู่ครอบครัวสังคมศึกษา 62

โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงรับน้อง "สานสัมพันธ์น้องสู่ครอบครัวสังคมศึกษา" ในวันที่ 8 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. - 22.00 น. ณ อาคารประกอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่