กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ

13 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมการสอน ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ลานวัฒธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา