หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมการสอน ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ลานวัฒธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่