หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมฟังการเสวนาหัวข้อเรื่อง "จากนักศึกษาครูสู่ครูมืออาชีพ"

แกลเลอรี่