หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรสังคมศึกษาร่วมด้วยฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมบริการวิชาการนวัตกรรมสื่อการสอนสังคมศึกษา

24 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรสังคมศึกษาร่วมด้วยฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมบริการวิชาการนวัตกรรมสื่อการสอนสังคมศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่