หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 21 เมษายน 2564 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยรูปแบบออนไลน์ในการประชุมวิชาการระดับชาติของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี 7 สถาบัน ประจำปี 2564

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยรูปแบบออนไลน์ในการประชุมวิชาการระดับชาติของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี 7 สถาบัน  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) ประจำปี 2564  : ONE ARTS Undergraduate Symposium 2021 จัดโดยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันที่ 21 เมษายน 2564

1. บทความวิจัยเรื่อง ตารีอีนา: การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมปลายด้ามขวาน โดยนายอัมรินทร์ กะลูแป นายอิลฟาน มะเย็ง และนายฟาอิส หาแวบือซา นักศึกษาชั้นปีที่ 4

2. บทความวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์วิถีถิ่นหัตถกรรมจักสานบ้านนาเกาะสู่การท่องเที่ยวแบบ D – HOPE โดย นางสาวกรรณิการ์ กฤษณาพันธ์ และนางสาวสุรางรัตน์ สุขหลังสวน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีอาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน์ และอาจารย์สรียา หมัดอาด้ำ เป็นที่ปรึกษา

 

แกลเลอรี่