เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดยะลา

8 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์วิทิต บัวปรอท อาจารย์ประจำสาขาปรัชญาและศาสนา หลักสูตรครุศาสตรบันฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ที่ศึกษารายวิชาศาสนศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ จำนวน ๒๙ คน เข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดยะลา ๒๕๖๒” จัดโดยจังหวัดยะลาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา มีเยาวชนจากสถาศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๑๒๕ คน และคณะครู อาจารย์ ๒๕ คน มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย

๑) การเสวนาผู้นำศาสนาในหัวข้อ “หลักศาสนากับการนำไปใช้ในสังคมพหุวัฒนธรรม”

๒) รับฟังการบรรยายเรื่อง “การอยู่ร่วมกับในสังคมพหุวัฒนธรรม”

๓) กิจกรรมจิตอาสา ณ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัดคูหาภิมุข

๔) ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชนหน้าถ้ำกลุ่มผ้ามัดย้อม “สีมายา”

๕) ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชนคุณธรรม บ้านคลองทรายใน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว ทำให้นักศึกษาเรียนรู้หลักธรรมของศาสนาแต่ละศาสนา และยอมรับใความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความสมานฉันท์ มีความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ทั้งยังสามารถนำองค์ความรู้มาบูรณาการในการเรียนการสอนในรายวิชาศาสนศึกษาได้เป็นอย่างดี