งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีวิวัฒนาการจากหมวดการศึกษาของโรงเรียนฝึกหัดครูยะลาจนมาเป็นวิทยาลัยครูยะลาตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และมีผลให้การจัดสายงานการบริหารเป็นคณะวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคศาสตร์เป็นคณะวิชาหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา

       ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" แทนวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูยะลาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏยะลา" และในปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชบัญญัติราชภัฏ พุทธศักราช 2538  มีผลให้การเรียกชื่อหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม จากชื่อคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีหัวหน้าคณะวิชาเป็นผู้บริหารมาเป็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเรียกผู้บริหารสูงสุดในคณะว่า "คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับเปลี่ยนให้ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์ เริ่มจากปี พ.ศ. 2541 เปิดสอนโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษและโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ใน พ.ศ. 2542 เปิดสอนโปรแกรมวิชาภาษาไทยและใน พ.ศ. 2543 เปิดสอนโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ใน พ.ศ. 2544 เปิดสอนโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี