งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

          ความรู้เยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำสังคม ธำรงวัฒนธรรม


พันธกิจ

          1. ผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ ให้มีมาตรฐานตามวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต
          2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ทางการศึกษาและการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม
          3. บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้วยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สนับสนุนให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้
          4. อนุรักษ์ ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ

วิสัยทัศน์

          ภายในปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้นำในด้านการผลิตบัณฑิตใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ ให้มีความรู้ คุณธรรม สามารถพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          2. สามารถให้การบริการทางวิชาการ และเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารให้กับสังคม
          3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          4. สามารถสร้างและพัฒนาการเรียนรู้เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นสากล
          5. เพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีความรู้ที่ทันสมัย อยู่เสมอ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

          1. มีความรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคมส่วนรวม
          2. มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเป็นผู้ชี้นำสังคมในทางที่ถูกต้อง
          3. มีความสำนึกในความเป็นไทย รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
          4. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ท้องถิ่น และสังคมโดยส่วนรวมและตระหนักในการปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
          5. เป็นผู้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความรอบรู้ทันต่อเหตุการณ์ของสังคมโลก สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          6. มีความใฝ่รู้ และมีทักษะการศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเอง
          7. มีระเบียบ วินัย อดทน สู้งาน
          8. มีการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์และตามหลักธรรม
          9. มีทักษะด้านภาษาและการใช้สารสนเทศที่ติดต่อสื่อความหมายกับผู้อื่น ซึ่งเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน