งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "มนุษย์โตไปไม่โกง"

  เมื่อวันที่ 20  ธันวาคม  2560  เวลา 16.30 น.  ณ  สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ  คณะกรรมการได้ร่วมตัดสินการประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "มนุษย์โตไปไม่โกง"  ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน  กิจกรรม "มนุษย์โตไปไม่โกง"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษากล้าแสดงออกทางความคิดในด้านการจัดการกับปัญหาทุจริตคอรัปชั่น  รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

แกลเลอรี่