งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรม "ซูรอสัมพันธ์" ประจำปี 2560

    เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรม "ซูรอสัมพันธ์"  ณ บริเวณหอประชุมเล็ก  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นในเทศกาลกวนอาซูรอให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย    ทั้งนี้คณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 15 หลักสูตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

แกลเลอรี่