งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบรางวัลแก่นักศึกษาในการประกวดออกแบบโปสเตอร์และการเขียนเรียงความ หัวข้อ "มนุษย์โตไปไม่โกง"

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบรางวัลแก่นักศึกษาในการประกวดออกแบบโปสเตอร์และการเขียนเรียงความ หัวข้อ "มนุษย์โตไปไม่โกง"

แกลเลอรี่