งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งนำโดย อ.ชินวัจน์  งามวรรณากร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ  และสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป ซึ่งจัดโดย เทศบาลตำบลท่าสาป 

ทั้งนี้ ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฯ ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ และ อ.สวพร จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ รวมถึงคณาจารย์ ได้แวะเวียนมาให้กำลังใจกับทีมงานนักศึกษา ณ สถานที่จัดงานดังกล่าวอีกด้วย

แกลเลอรี่