งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการอบรมเสริมสร้างอาชีพทางเลือกให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ภายใต้กิจกรรม "เย็บกระเป๋าร้อยพวงกุญแจ"

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างอาชีพทางเลือกให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ภายใต้กิจกรรม "เย็บกระเป๋าร้อยพวงกุญแจ"  เมื่อวันที่ 17-18 , 24-25 กุมภาพันธ์  และ 3-4 มีนาคม 2561  ณ  ลานวัฒนธรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีทักษะทางด้านอาชีพที่หลากหลายและสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้

แกลเลอรี่