งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาชั้นปี 4

วันที่ 10 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศึกษาโดยชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรม “พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4” โดยมีคุณยุทธนา กาเต็ม เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมในกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง

ทั้งนี้พิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และมี อาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

แกลเลอรี่