งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วงดีเกร์ฮูลู บุหงารายา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมแสดงเปิดพิธีการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ NIAC 2018

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 วงดีเกร์ฮูลู บุหงารายา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงเปิดพิธีการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2561 เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาขาติ ปี 2561 เรื่อง "สร้างสรรค์งานวิจัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" Creative Research for Stability Prosperity and Sustainability (NIAC 2018) ณ อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่