งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการพัฒนาศึกษาชั้นปีที่ 3

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศึกษาโดยชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรม “พัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ รวมทั้งศิลปะในการเขียนหนังสือราชการที่ดีและเหมาะสม และให้นักศึกษาชั้นปี่ 3 ทุกคน ทุกสาขาวิชา

แกลเลอรี่